รู้จัก ระบบสุขาภิบาล ระบบน้ำ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง?

เมื่อพูดถึง น้ำ คือปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เราสามารถใช้น้ำในการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งการอุปโภคและบริโภค อาคารบ้าน พักอาศัย จำเป็นจะต้องมีการวาง “ระบบน้ำ” มาใช้ด้วย ในการนำน้ำมาใช้กับอาคารบ้านเรือนทั้งหลาย จะต้องมีการวางระบบที่ดี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานและสะดวกต่อการบำรุงรักษาด้วย ซึ่ง ระบบน้ำ นั้นเป็นแบบไหนกันนะ? บทความนี้ KACHA จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบสุขาภิบาล กันมากขึ้น

ระบบน้ำ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง?

โดยทั่วไประบบการให้น้ำกับพืช จะมีการดูดน้ำจากแหล่งน้ำ และน้ำที่ถูกดูดก็จะถูกปล่อยออกไปในแปลงปลูก สำหรับงานภูมิทัศน์ระบบน้ำที่จะใช้ นอกจากต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับพืชแล้ว ยังต้องคำนึงถึงในด้านของความสวยงามอีกด้วย โดยอาจจะต้องซ่อนหรือใช้วัสดุที่มีสีกลมกลืนกับสภาพโดยรอบ ดังนั้นหากแบ่งส่วนที่เป็นองค์ประกอบของระบบน้ำ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนดูดน้ำ (Suction Part) และส่วนจ่ายน้ำ (Emission Part) โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ส่วนดูดน้ำ ส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการดูดน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำก่อนที่จะปล่อยออกมาทางส่วนปล่อยน้ำและจ่ายไปยังแปลงปลูกพืชพรรณต่อไป
 • ส่วนจ่ายน้ำ ส่วนนี้ทำหน้าที่จ่ายน้ำที่ได้จากการดูดผ่านปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำออกไปยังท่อประธาน ท่อแขนงและท่อย่อย ก่อนที่จะออกไปยังหัวจ่ายน้ำชนิดต่าง ๆ

ระบบสุขาภิบาล มีความสำคัญอย่างไร?

ระบบสุขาภิบาลถือได้ว่ามีความสำคัญต่อตัวอาคารในแง่การจัดการระบบน้ำภายใน และภายนอกอาคารทุกรูปแบบให้เป็นสัดส่วน ใช้งานได้สะดวก และมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตราย อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อผู้ใช้งานภายในอาคารในด้านปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในการอยู่อาศัย

ดังนั้นการจะนําน้ำมาใช้ หรือ การจัดการน้ำเสียทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคารนั้น จะต้องคำนึงถึงการจัดวางระบบระบบสุขาภิบาลที่เป็นกิจลักษณะ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และหลักสุขอนามัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน  และสะดวกต่อการบํารุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

sponsored (โฆษณา)

ตามมาตรฐานการออกแบบที่ใช้ในระดับสากลและในประเทศไทยระบบสุขาภิบาล สามารถแบ่งออกได้ 7 ระบบ ได้แก่

 • ระบบน้ำดี หรือน้ำประปา (Cold water pipe system) คือ ระบบท่อที่ใช้งานในการลำเลียงน้ำสะอาดไปใช้งานตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร
 • ระบบระบายน้ำโสโครก (Soil pipe system) คือ ระบบท่อที่นำน้ำเสียที่ถูกใช้งานจากโถส้วม หรือโถปัสสาวะออกจากพื้นที่และนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกอาคาร
 • ระบบระบายน้ำทิ้ง (Waste pipe system) คือ ระบบท่อที่นำน้ำเสียที่ถูกใช้งานจากกิจกรรมอื่น ๆ ออกจากพื้นที่ และนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกอาคาร
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water treatment system) คือ ระบบที่ใช้บำบัดน้ำจากการใช้งานภายในอาคาร ให้มีค่าดัชนีวัดค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
 • ระบบท่อระบายอากาศ หรือท่ออากาศ (Vent pipe system) คือ ระบบท่อที่จะติดตั้งเข้ากับระบบท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาสูญญากาศในเส้นท่อระบายน้ำ ซึ่งจะทำให้ระบบระบายน้ำในเส้นท่อสามารถระบายน้ำได้สะดวก
 • ระบบท่อระบายน้ำฝน (Rain drainage pipe system) คือ ระบบท่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำฝนที่เกิดขึ้นกรณีฝนตกออกจากตัวอาคาร
 • ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร (Building sewer system) คือ ระบบท่อระบายน้ำบริเวณโดยรอบของอาคาร ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำออกจากบริเวณอาคารเข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ

องค์ประกอบสำคัญของ ระบบสุขาภิบาล

 • ท่อประเภทต่างๆ
 • บ่อดักไขมัน
 • บ่อเกรอะ บ่อซึม
 • ถังบําบัดน้ำเสียสําเร็จรูป
 • ช่อง และตะแกรงระบายน้ำทิ้ง
 • ช่องล้างท่อ
 • ท่อระบายอากาศ
 • บ่อตรวจระบายน้ำ
 • บ่อดักขยะ
 • ประตูเปิด-ปิดน้ำ หรือวาล์วน้ำ
 • มาตรวัดน้ำ
 • สุขภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

วางระบบน้ำอย่างไรให้ประหยัดต้นทุน?

หลักการในการวางระบบท่อเมน มีข้อกำหนดว่า ท่อเมนขนาดยิ่งใหญ่เท่าไรก็ยิ่งดี เป็นท่อเมนหลัก เพื่อจ่ายกระแสน้ำไปสู่ท่อเมนย่อย แต่โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรจะใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของปั๊มน้ำ เช่น

 • ปั๊มน้ำขนาด 1 แรงม้า ท่อทางออกที่มีขนาด 1 นิ้ว ก็ต้องเลือกท่อเมน 1 นิ้ว
 • ปั๊มน้ำขนาด 2-3 แรงม้า ท่อทางออกของหน้าปั๊มเป็น 2 นิ้ว ก็ต้องใช้ท่อเมน 2 นิ้ว
 • ปั๊มที่มีขนาดใหญ่ ที่นิยมใช้ในระบบทางการเกษตร ขนาดท่อออกไม่เกิน 3 นิ้ว จะมีปั๊มน้ำอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดแรงดันสูงส่งน้ำได้ไกล และแรงดันปานกลางส่งปริมาณน้ำได้มาก ส่วนปั๊มน้ำที่มีขนาด 4-6 นิ้วขึ้นไป มักนิยมใช้กับปั๊มเครื่องยนต์เบนซีน เหมาะสำหรับดูดน้ำหรือปล่อยน้ำเข้านาเป็นหลัก

❝ จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำ ระบบสุขาภิบาลในบ้าน ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยทีเดียว หากระบบมีปัญหา หรือติดตั้งไม่ดี อาจะทำให้ผู้อาศัย อยู่ไม่เป็นสุขได้ ดังนั้น การออกแบบที่ดี การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม การติดตั้งที่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องสำคัญมากนั่นเอง ❞

>>สามารถติดตามบทความต่าง ๆ ของ KACHA ได้ตามนี้เลย<<

Sponsered (โฆษณา)