ทำความรู้จัก มาตรฐานความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมเป็นแบบไหน?

เมื่อมีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม มักจะมีปัจจัยหลายด้านที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง หนึ่งในนั้น คือ เรื่องของ ความปลอดภัย หรือมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงาน ถือเป็นเรื่องที่ทางผู้ประกอบการต้องศึกษาให้ดี ๆ เพื่อป้องกัน และเตรียมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง

บทความนี้ KACHA จะพาไปทำความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย ในอุตสาหกรรม โรงงานต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการควรรู้ ซึ่งมีหลายด้าน จะมีอะไรกันบ้าง ไปดูกันได้เลย

มาตรฐาน ความปลอดภัย มีอะไรบ้าง?

มาตรฐานความปลอดภัยในโรงงาน 4 ด้าน ที่ผู้ประกอบการควรรู้ มีดังนี้

มาตรฐานความปลอดภัยด้านความร้อน

มาตรฐานความปลอดภัย-ความปลอดภัยในโรงงาน-ความปลอดภัย-02
 • สภาพความร้อนในโรงงาน ความร้อนภายในโรงงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นกัน สิ่งแรกคือไม่ควรปล่อยให้อุณหภูมิภายในโรงงานสูงเกินไป กระทั่งส่งผลให้ลูกจ้างมีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส หากลูกจ้างมีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินจากค่านี้ เป็นไปได้ว่าโรงงานนั้นมีระบบการจัดการที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมด้านความร้อน ซึ่งควรได้รับการแก้ไขต่อไป
 • เครื่องมือและมาตรการ ในเรื่องของเครื่องมือและมาตรการจัดการกับความร้อน เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเช่นกัน เพราะถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงงานโดยตรง ควรจัดเตรียมเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ป้องกันความร้อนให้กับลูกจ้างอย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับการทำงาน นอกจากนี้ควรมีมาตรการจัดการกับความร้อนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อุณหภูมิภายในโรงงานสูงจนส่งผลให้อุณหภูมิภายในร่างกายของลูกจ้างมีค่าสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส
 • การพัก เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ระหว่างการดำเนินงาน หากภายในโรงงานเกิดสถานการณ์ที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น จนกระทั่งส่งผลต่อร่างกายของลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างมีอุณหภูมิสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส จะต้องมีการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดพักชั่วคราว เพื่อให้ร่างกายของลูกจ้างมีการปรับตัวจนกว่าอุณหภูมิในร่างกายของลูกค้าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
 • การแจ้งเตือนสำคัญภายในโรงงาน ควรมีการปิดประกาศแจ้งเตือนในจุดที่มีความร้อนสูงจนเสี่ยงอันตรายให้ครบทุกจุด เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างเข้าใกล้บริเวณนั้น หรือถ้าหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริเวณนั้น ลูกจ้างต้องกระทำการอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างจุดที่ควรปิดประกาศแจ้งเตือน เช่น จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงจนส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของบุคคล
 • มาตรการการทำงานเพื่อความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างที่ต้องทำงานกับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส ทางโรงงานควรกำหนดมาตรการการทำงานชัดเจน ให้มีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัย เช่น การแต่งกายรัดให้กุม, การสวมหมวกนิรภัย, การสวมหน้ากากกันความร้อน และอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาการทำงาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากความร้อนนั่นเอง

มาตรฐานความปลอดภัย ด้านแสงสว่าง

มาตรฐานความปลอดภัย-ความปลอดภัยในโรงงาน-ความปลอดภัย-03

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานยังได้กำหนดเรื่องของแสงสว่างที่เพียงพอต่อการทำงานเอาไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัยและการทำงานอย่างราบรื่น ไม่เป็นอันตราย โดยตามความละเอียดในงาน ดังนี้

 • แสงสว่างสำหรับงานที่ไม่ต้องใช้ความละเอียดสูง มีการกำหนดแสงสว่างที่เหมาะสมตามมาตรฐาน คือ  ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 50 Lux  เช่น การบด, การขนย้าย หรือการบรรจุ
 • แสงสว่างสำหรับเก็บวัสดุ สำหรับพื้นที่ที่ใช้สำหรับเก็บวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นโกดัง คลังสินค้า ห้องเก็บของและวัสดุ เฉลียงและบันไดภายในโรงงาน ได้มีข้อกำหนดเอาไว้ว่า ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 50 Lux
 • แสงสว่างสำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดเล็กน้อย ในส่วนของงานที่ต้องใช้ความละเอียดเล็กน้อยในการดำเนินงาน มีข้อกำหนดเอาไว้ว่า ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 100 Lux เช่น การสีข้าว หรือการผลิตและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อย่างง่าย
 • แสงสว่างสำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดปานกลาง ในงานที่ต้องใช้ความละเอียดปานกลางเพื่อดำเนินงาน มีข้อกำหนดเอาไว้ว่า ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 200 Lux เช่น การประกอบชิ้นส่วนภาชนะ การเย็บผ้าหรือการเย็บหนัง เป็นต้น
 • แสงสว่างสำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูง ในส่วนของานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงในการดำเนินงานนั้น ควรมีแสงสว่างให้มากเข้าไว้ โดยมีข้อกำหนดเอาไว้ว่า ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 300 Lux เช่น การทดสอบและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์, การซ่อมแซมเครื่องจักร หรือการกลึงแต่งโลหะ
 • แสงสว่างสำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงมากเป็นพิเศษ งานลักษณะนี้ต้องใช้แสงสว่างมากที่สุด เนื่องจากความละเอียดสูงมากเป็นพิเศษในการดำเนินงาน จึงมีข้อกำหนดไว้ว่า ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 1000 Lux  เช่น การเย็บผ้าสีมืดทึบ, การประกอบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก, หรือการเจียระไนเพชร, พลอย
 • แสงสว่างสำหรับพื้นที่ Outdoor สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร รวมถึงทางเดินและถนนซึ่งมีแสงสว่างจากธรรมชาติค่อนข้างมากอยู่แล้ว จึงได้มีการกำหนดค่าความสว่างเอาไว้ว่า ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 20 Lux เท่านั้น
sponsored (โฆษณา)

มาตรฐานความปลอดภัย ด้านเสียง

มาตรฐานความปลอดภัย-ความปลอดภัยในโรงงาน-ความปลอดภัย-04

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานด้านเสียง ได้กำหนดเอาไว้โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการทำงาน ได้แก่

 • เวลาทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน สำหรับพนักงานที่ต้องทำงานต่อเนื่องภายในโรงงาน โดยมีระยะเวลาในการทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน ได้มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเอาไว้ว่า ระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันจะต้องมีค่าไม่เกิน 91 เดซิเบล
 • เวลาทำงาน 7-8 ชั่วโมง/วัน สำหรับพนักงานที่ต้องทำงานต่อเนื่องภายในโรงงาน โดยมีระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมงต่อวัน ได้มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเอาไว้ว่า ระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันจะต้องมีค่าไม่เกิน 90 เดซิเบล
 • เวลาทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง/วัน สำหรับพนักงานที่ต้องทำงานต่อเนื่องภายในโรงงาน โดยมีระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ได้มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเอาไว้ว่า ระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันจะต้องมีค่าไม่เกิน 80 เดซิเบล
 • เสียงภายในสถานประกอบการ นอกจากการกำหนดระดับเสียงที่เหมาะสมตามระยะเวลาในการทำงานของบุคคลแล้ว ยังมีการกำหนดระดับเสียงภาพรวมภายในสถานประกอบการด้วย ซึ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานกำหนดเอาไว้ว่า ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับจะต้องมีค่าไม่เกิน 140 เดซิเบล

มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสารเคมีและอนุภาค

มาตรฐานความปลอดภัย-ความปลอดภัยในโรงงาน-ความปลอดภัย-05
 • บรรยากาศ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในเรื่องของสารเคมีและอนุภาค ได้มีการกำหนดเอาไว้ว่า การทำงานของลูกจ้าง จะต้องอยู่ภายใต้ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศ โดยเฉลี่ยไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ระยะเวลา นอกจากในเรื่องของบรรยากาศแล้ว ไม่ว่าลูกจ้างจะทำงานในระยะเวลาใดก็ตาม จะต้องอยู่ภายใต้ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศ โดยเฉลี่ยไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
 • บริเวณ หากบริเวณใดมีปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ บริเวณนั้นย่อมไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมในการทำงานของลูกจ้าง
 • ฝุ่นและแร่ การทำงานของลูกจ้าง จะต้องมีปริมาณของฝุ่นและแร่ปะปนอยู่ในบรรยากาศ โดยเฉลี่ยแล้ว จะต้องเกินไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

จะเห็นได้ว่า เรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย ในการทำงาน ที่ผู้ประกอบการ หรือนายจ้างควรรู้นั้น มีความสำคัญอยู่มากเลยทีเดียว เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและกำหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับโรงงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าของท่านด้วย

บทความดี ๆ น่าอ่าน:

KACHA ผู้จัดจำหน่าย รอกโซ่ รอกโซ่มือสาว เครนยกของ และอุปกรณ์เสริมสำหรับงานช่าง ต่าง ๆ ราคาจับต้องได้ สินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจ นอกจากนี้ บริษัทของเรา ยังมีบริการรับ สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้าต่าง ๆ จากช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ การันตีผ่านมาตรฐานก่อสร้าง และความปลอดภัยต่าง ๆ เข้าชมเว็บไซต์ www.kacha.co.th

Sponsered (โฆษณา)