ตรวจ “ระบบไฟฟ้า” ด้วยตัวเอง ทำได้อย่างไร?

By |2023-08-29T10:47:10+07:00February 2nd, 2021|Articles|

ตรวจ "ระบบไฟฟ้า" ด้วยตัวเอง ทำได้อย่างไร? "ระบบไฟฟ้า คือ การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า ตามประเภทการใช้งาน โดยส่งจากสถานีไฟฟ้าผ่านสายไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้าย่อย หม้อแปลงแปลงไฟฟ้าให้ต่ำลงไปยังบ้านพักอาศัย สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม" ระบบไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าฯ ส่งจ่ายไปยังบ้านเรือนทั่วไป เรียกว่า ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ซึ่งแบ่งออกเป็น