ปัจจัยเลือก ทำเลที่ตั้ง สำหรับโรงงาน โกดังสินค้าต้องดูอะไรบ้าง?

สำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ ที่กำลังจะสร้างโรงงาน โกดัง คลังสินค้าต่าง ๆ การหา ทำเลที่ตั้งโรงงาน คงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการก่อสร้างอย่างแน่นอน หากเลือกทำเลที่ไม่เหมาะสมกับการทำธุรกิจ อาจทำให้เจอปัญหาด้านการเดินทาง การคมนาคม การขนส่งสินค้า ไม่สะดวกสบายได้ และอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่ง และการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจได้อีกด้วย

บทความนี้ KACHA จะพาไปรู้ถึงปัจจัยหลักในการเลือก ทำเลที่ตั้ง สำหรับสร้างโรงงาน โกดังสินค้าต่าง ๆ ว่าจะต้องรู้อะไรบ้าง ไปดูกัน

230704-Content-ปัจจัยเลือก-ทำเลที่ตั้ง-สำหรับโรงงาน-โกดังสินค้า02

ทำเลที่ตั้ง คือ ตำแหน่ง สถานที่ หรือแหล่งที่จะทำให้ธุรกิจ สามารถประกอบกิจกรรมทางธุรกิจได้สะดวกที่สุด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทุกด้านที่จะได้รับ เช่น กำไร ค่าใช้จ่าย การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมภายนอก จนสิ้นสุดการดำเนินธุรกิจนั้น และเมื่อตัดสินใจจะทำธุรกิจใดแล้ว มักจะกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจการไว้ชัดเจนว่า จะผลิตอะไร เพื่อใคร ตลาดเป้าหมายใด และมีคุณภาพมากน้อยอยู่ในระดับใด เป็นต้น

ปัจจัยการเลือก ทำเลที่ตั้ง สำหรับโรงงาน โกดังสินค้าต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?

 • ต้องห่างไกลจากแหล่งชุมชน

ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึง เพราะชุมชนส่วนใหญ่จะมองว่า การสร้างโรงงาน ใกล้แหล่งชุมชนมักจะมาคู่กับเรื่องมลภาวะ เช่น มลภาวะทางเสียง กลิ่น เป็นต้น แม้ว่าบางโรงงาน มีมาตรฐานการจัดการมลภาวะที่ดี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ทก็ส่งผลกระทบอยู่ดี การเลือกทำเลที่ดี คือ โรงงานควรตั้งอยู่ไกลจากแหล่งชุมชน และอย่าลืมตรวจสอบผังเมืองกับท้องถิ่นด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการต่อต้านจากชุมชน

 • สภาพแวดล้อม

ควรพิจารณาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นด้วย เช่น สภาพอากาศ และความเสี่ยงในการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว น้ำท่วม รวมถึงสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ที่ดินที่อยู่ใกล้เคียง สภาพการจราจร เป็นต้น ที่ตั้งโรงงาน โกดังคลังสินค้า ควรมีสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เช่น ความกว้างของถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายน้ำ ระบบการสื่อสารโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงต้องพร้อมและเหมาะกับการใช้งานทางอุตสาหกรรม และไม่ควรอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมากเกินไปด้วย

 • เส้นทางคมนาคมหลากหลาย สะดวกสบาย

ทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า ต้องมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย เดินทางได้หลากหลายเส้นทาง สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญ หรือภูมิภาคต่าง ๆ ได้โดยง่าย การคมนาคมที่ดี เป็นอีกปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือก ทำเลที่ตั้ง ของโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า เพราะตัวแปรเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่ง หรือระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจโดยตรง สามารถเลือกพิจารณา ได้ดังนี้

 • ความปลอดภัยของถนน
 • ความเร็ว และความหนาแน่นของการจราจรโดยเฉลี่ย
 • การขนส่งสาธารณะ ช่องทางเข้าสู่ทางด่วน และทางออก
 • การเชื่อมต่อระหว่างทางด่วน และการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน
230704-Content-ปัจจัยเลือก-ทำเลที่ตั้ง-สำหรับโรงงาน-โกดังสินค้า03
 • อยู่ใกล้ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และลูกค้า

ในการเลือกทำเลที่ตั้งนั้น สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาด้วย คือ ที่ตั้งของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และตลาดลูกค้า โดยโรงงาน โกดังคลังสินค้า ควรตั้งอยู่ใกล้ผู้ผลิต หรือลูกค้ารายใหญ่ที่สุด เพื่อช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า

สำหรับบางธุรกิจ ที่มีลูกค้าเป็นตลาดต่างประเทศ หรือธุรกิจของท่านเป็นการส่งออก-นำเข้าสินค้าทางเครื่องบินเป็นหลัก ที่ตั้งโรงงาน โกดัง คลังสินค้า ควรตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบิน หรือควรตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือหลักของประเทศ คือ ท่าเรือคลองเตย และท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการขนส่งสินค้านั่นเอง

 • การบริการสาธารณะ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ต้องเข้าถึงง่าย

ควรเลือกทำเลที่อยู่ใกล้กับบริการสาธารณะ เช่น สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง สถานที่ราชการ หรือโรงพยาบาล เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการใช้บริการในเวลาจำเป็น อีกทั้งควรอยู่ไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อความสะดวกสบายของพนักงาน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้เคียง ควรมีที่พักอาศัยในปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสมกับพนักงานด้วย เช่น หอหัก อพาทเม้นท์ การเคหะ หรือโครงการที่พักอาศัยอื่น ๆ เป็นต้น

sponsored (โฆษณา)
 • อยู่ในพื้นที่ที่สามารถจัดหาแรงงานคุณภาพได้

ปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า ควรคำนึงถึงเรื่องการจัดหาแรงงานด้วย ควรเลือกบริเวณที่ตั้งที่มีปริมาณแรงงานเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกจ้างแรงงานที่มีคุณภาพ เพราะเนื่องจากทักษะของแรงงาน ค่าจ้าง และปริมาณจำนวนแรงงานในแต่ละที่แต่ละพื้นที่นั้น มีความแตกต่างกันไป

 • ต้นทุนเกี่ยวกับค่าที่ดิน หรือค่าเช่าในทำเลนั้น ๆ

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง คลังสินค้า เพราะปัจจุบันราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นมาก การพิจารณาเรื่องต้นทุนเกี่ยวกับค่าที่ดิน จึงต้องรัดกุม และคิดรอบด้านด้วย เช่น พิจารณาถึงการเพิ่มมูลค่าที่ดินผืนนั้นในระยะยาว ควรเลือกทำเลที่มีศักยภาพสูงเพราะ จะทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นได้มากกว่าในระยะยาว แต่ก็ควรคำนึงถึงงบประมาณราคาที่ดินที่ต้องเหมาะสมกับงบประมาณทั้งหมดที่ได้ตั้งไว้ด้วย

อย่างไรก็ตาม การเช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า จึงเป็นอีกทางเลือก ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาต้นทุนที่สูงของที่ดินในทำเลที่ดีได้ และการเช่าโรงงาน โกดังสินค้า สามารถช่วยประหยัดเงินทุน และระยะเวลาในการเริ่ม หรือขยายธุรกิจได้อีกด้วย

อ่านบทความ: รู้ก่อนทำ สัญญาเช่าโรงงาน และโกดัง ต้องระวังอะไรบ้าง?

 • งบประมาณการก่อสร้าง

การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดังคลังสินค้าแต่ละแห่ง ก็จะมีงบประมาณในการก่อสร้างที่แตกต่างกันไป ด้วยสภาพทางกายภาพของที่ดินที่แตกต่างกัน เช่น ปริมาณในการถมดิน ความลึกในการตอกเสาข็ม ราคาวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงค่าจ้างแรงงานในการก่อสร้าง ก็มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกัน ดังนั้น ในการเลือกทำเลในการก่อสร้าง ควรนำค่าก่อสร้างโดยประมาณของแต่ละพื้นที่ที่สนใจ เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย

นอกจากปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งแล้ว ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาด้วย เช่น

 • กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
 • นโยบายการส่งเสริมการลงทุน
 • ปัจจัยเรื่องการขนส่ง และการกระจายสินค้า

จบไปแล้ว ปัจจัยหลัก ๆ ในการเลือกทำเลที่ตั้ง สำหรับสร้างโรงงาน โกดังสินค้าต่าง ๆ เรียกได้ว่า การเลือกทำเลที่ตั้ง ควรพิจารณาดูหลาย ๆ ปัจจัยด้วย เช่น ต้นทุน การลงทุน และต้นทุนการขนส่ง รวมทั้งค่าแรงงาน สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และเหมาะสมกับธุรกิจด้วย

บทความดี ๆ น่าอ่าน:

KACHA ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่างราคาถูก และอุปกรณ์เสริม สำหรับช่างมืออาชีพ ราคาที่คุณจับต้องได้ รับรองสินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจอย่างแน่นอน!! เลือกดูสินค้าจาก KACHA คลิกเลย

อ้างอิงข้อมูลจาก proindsolutions.com

Sponsered (โฆษณา)